Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ !!! ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ !!!

Γιατί είναι επικίνδυνες οι αιρέσεις

Γιατί εἶναι επικίνδυνες οἱ αἱρέσεις
(Κείμενο ἀπό τό ἔντυπο «Ὀρθοδοξία καί αἵρεσις» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, τεῦχ. 100, Ἰουλ. - Σεπτ. 2017).
Ἀλήθεια, δόγμα καί αἵρεση στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση
Μέ τό παρόν τεῦχος συμπληρώνονται 100 τεύχη ἐκδόσεως τοῦ ἐντύπου μας μέ τίτλο «Ὀρθοδοξία καί αἵρεσις», τό ὁποῖο ἄρχισε νά ἐκδίδεται τόν Μάρτιο τοῦ 1999. Ἐπί 18 συναπτά ἔτη ἡ τοπική Ἐκκλησία μας, μέσω αὐτοῦ τοῦ ἐντύπου, ἐνημερώνει τό Ὀρθόδοξο πλήρωμά της γιά ἕνα μεῖζον πνευματικό καί κοινωνικό πρόβλημα, αὐτό τῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας, καί παράλληλα ἐπιχειρεῖ νά τοῦ μεταδώσει ἀνόθευτη τή σώζουσα ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ. Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή θεωρήσαμε σκόπιμο νά ἀφιερώσουμε τό τεῦχος αὐτό σέ ἕνα γενικότερο θέμα, ἀπαντώντας σέ ἐρωτήματα ὅπως, τί εἶναι αἵρεση, τί εἶναι παραθρησκεία, τί εἶναι καί πῶς λειτουργεῖ τό Ὀρθόδοξο δόγμα, ποιοί κίνδυνοι ὑπάρχουν στίς αἱρέσεις καί πῶς μποροῦμε νά τούς ἀντιμετωπίσουμε.

Οἱ αἱρέσεις, βέβαια, δέν εἶναι σύγχρονο φαινόμενο, εἶναι πολύ ἀρχαῖο. Συναντᾶται ἤδη στήν Καινή Διαθήκη, ὅπου μεταξύ ἄλλων γίνεται λόγος γιά «αἱρέσεις ἀπωλείας» (Β΄ Πέτρ. 2,1). Αὐτό σημαίνει ὅτι ἐξ ἀρχῆς ἡ αἵρεση ἔχει ἔντονα ἀρνητικό περιεχόμενο καί συνδέεται μέ τήν «ἀπώλεια», τήν (πνευματική) καταστροφή. Τί εἶναι, ὅμως, ἡ αἵρεση;

Ὁ ὅρος σημαίνει ἐπιλογή (ἀπό τό «αἱροῦμαι» = ἐκλέγω, προτιμῶ). Ὡστόσο, στόν Χριστιανισμό δέν σημαίνει μόνο ἐπιλογή (ἑνός μέρους ἀντί τοῦ ὅλου), ἀλλά σημαίνει ἐπίσης διαστροφή τοῦ ἐπιλεγμένου καί ἀπολυτοποίησή του. Ἐπιπλέον, ἡ ἐπιλογή αὐτή δέν ἀφορᾶ στήν ἀλήθεια γιά τόν κόσμο, ὅπου «τό διαμαρτάνειν ἀκίνδυνον» κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο (Λόγος ΚΖ΄, 10), ἀλλά στήν Ἀλήθεια γιά τόν Θεό, στήν Ἀλήθεια πού σώζει, πού ὁδηγεῖ στή σωτηρία. Κι ἄν ἡ Ἀλήθεια αὐτή (ἤ ἕνα μέρος της) διαστραφεῖ, τότε παύει πλέον νά σώζει καί ὁδηγεῖ στήν ἀπώλεια. Μέ ἄλλα λόγια, αἵρεση εἶναι ἡ διαστροφή τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου, τῆς Ἀλήθειας πού ὁ ἴδιος ὁ Θεός μᾶς ἀποκάλυψε διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί πού ἡ Ἐκκλησία στή συνέχεια διατύπωσε σέ δόγματα. Κατά συνέπειαν, αἵρεση εἶναι κάθε διατύπωση περί Θεοῦ, πού ἀλλοιώνει τό Ὀρθόδοξο δόγμα.

Εἶναι, ὅμως, κάτι τόσο σημαντικό ἡ ἀλλοίωση τοῦ δόγματος; Ἡ σωτηρία μας ἐξαρτᾶται ἀπό τό τί πιστεύουμε ἤ ἀπό τό πῶς ζοῦμε; Ἐξαρτᾶται ἀπό τή θεωρία ἤ ἀπό τήν πράξη; Ἡ ἰδεολογία σώζει ἤ ἡ ζωή; Γιά νά ἀπαντήσουμε στά ἐρωτήματα, πρέπει νά ἔχουμε κατανοήσει ὀρθά τήν ἔννοια καί τή λειτουργία τοῦ ὀρθοδόξου δόγματος. Ὁ ὅρος «δόγμα» ἔχει ἀρνητικό περιεχόμενο στήν ἐποχή μας καί εἶναι ἀντιπαθής, γιατί παραπέμπει εὐθέως στόν δογματισμό. Ὄντως, δόγμα θεωρεῖται συνήθως μιά ἀπολυτοποιημένη διατύπωση (θεωρητική, ἠθική, νομική κ.λπ.), πού δέν ἐπιδέχεται ἀμφισβήτηση καί ἀποκλείει τήν κριτική καί τόν διάλογο. Στήν ἀπολυτοποίηση τοῦ δόγματος κρύπτεται συνήθως ἡ ἀδυναμία του νά ἀντέξει στήν κριτική. Στήν ἐποχή μας, πού τά πάντα εἶναι ἀντικείμενο κριτικῆς, ἡ ἐμμονή στό δόγμα καί ἡ ἄρνηση τοῦ διαλόγου ἐκλαμβάνονται δικαιολογημένα ὡς νοσηρός δογματισμός.

Ὡστόσο, αὐτό ἰσχύει μόνο γιά ἀλήθειες, πού ἀφοροῦν στόν κόσμο. Στή Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας τό δόγμα λειτουργεῖ ἐντελῶς διαφορετικά. Ἐδῶ τό δόγμα εἶναι μιά διατύπωση, ἀναφερόμενη σέ Ἀλήθεια ἤ Πραγματικότητα, πού ἀπό τή φύση της δέν περιγράφεται. Ἄρα τό (ἐκκλησιαστικό) δόγμα οὔτε περιγράφει, οὔτε πολύ περισσότερο ταυτίζεται μέ τήν Ἀλήθεια. Πολλοί, ἀπό ὑπερβάλλοντα ζῆλο γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν δογμάτων, πιστεύουν ὅτι τό δόγμα ταυτίζεται μέ τήν Ἀλήθεια. Ὅμως, αὐτό εἶναι πλάνη, εἶναι μιά μορφή εἰδωλολατρίας. Μεταξύ δόγματος καί σημαινόμενης Ἀλήθειας ὑπάρχει τεράστια διαφορά, γιατί στή προκειμένη περίπτωση ἡ Ἀλήθεια εἶναι ἄκτιστη, ἐνῶ τό δόγμα εἶναι μιά κτιστή (μέσω κτιστῶν «νοημάτων» καί «ρημάτων») διατύπωσή της. Οὔτε ἀντιστοιχία ὑπάρχει μεταξύ δόγματος καί Ἀλήθειας, ὅπως ὑπάρχει μεταξύ τῶν κτιστῶν πραγμάτων καί τῶν (ἐπίσης κτιστῶν) περιγραφῶν τους, τό δέ γεγονός ὅτι ἡ Ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ παραμένει ἀκόμη καί μετά τή διατύπωσή της κατάσταση «ὑπέρ ἔννοιαν», «ὑπέρ νοῦν» καί «ὑπέρ λόγον» σημαίνει ὅτι τά δόγματα οὔτε κατανοοῦνται, οὔτε μποροῦν νά γίνουν ἀντικείμενο κριτικῆς. Μᾶλλον ὡς ἀκατανόητες διατυπώσεις ἤ ἀκόμη καί ὡς παραλογισμοί φαίνονται στήν ἀνθρώπινη λογική.

Κατά τήν Ὀρθόδοξη Παράδοση, λοιπόν, τό δόγμα οὔτε περιγράφει, οὔτε ταυτίζεται μέ τήν Ἀλήθεια, ἀλλά ἁπλῶς τήν ἐπισημαίνει καί ὁδηγεῖ σ’ αὐτήν. Τό δόγμα εἶναι πολύτιμο καί ἀναγκαῖο, ὡς δείκτης καί ὁδηγός, ἀλλά δέν ἔχει τόν ἀπόλυτο καί αἰώνιο χαρακτῆρα τῆς ἴδιας τῆς Ἀλήθειας. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, πού διατύπωσαν τά δόγματα, γνώριζαν καλά ὅτι τελικός προορισμός τῶν δογμάτων εἶναι ἡ κατάργησή τους. Ὅταν κάποιος φτάσει στήν Ἀλήθεια (στή θέωση, στή θεοπτία, στήν ἐμπειρία τῆς Πεντηκοστῆς), δέν τοῦ χρειάζονται πλέον τά δόγματα. Γιά παράδειγμα, τά δόγματα λειτουργοῦν ὅπως ἀκριβῶς οἱ πινακίδες - ὁδοδείκτες, πού δείχνουν ποῦ εἶναι μιά πόλη. Ἡ πινακίδα δέν ταυτίζεται μέ τήν πόλη (ἀλλοῦ εἶναι ἡ πινακίδα καί ἀλλοῦ ἡ πόλη). Εἶναι πολύτιμη καί ἀναγκαία, ὅσο βρισκόμαστε μακρυά καί ἔξω ἀπό τήν πόλη. Ἄν φτάσουμε ἐκεῖ, τότε α) ἡ πινακίδα δέν ἔχει γιά μᾶς νόημα καί λόγο ὕπαρξης, ἔχει ὅμως γιά ὅσους εἶναι ἀκόμη μακρυά ἀπό τήν πόλη, καί β) ἐπιβεβαιώνουμε μέ τήν προσωπική μας ἐμπειρία ὅτι ἡ πινακίδα (τό δόγμα) ἦταν ὀρθή, ἔδειχνε τή σωστή κατεύθυνση. Τώρα, ἄν κάποιος ἀλλοιώσει τήν πινακίδα, ἄν τήν στρέψει ἀλλοῦ, ἄν ἡ πινακίδα γράφει Ἀθήνα καί τή στρέψει πρός τήν Πάτρα, τότε ὅποιος τήν ἀκολουθήσει θά πλανηθεῖ, θά πάει σέ ἄλλη πόλη, νομίζοντας ὅτι ἔφθασε στόν προορισμό του.

Τό ἴδιο ἀκριβῶς συμβαίνει μέ τίς αἱρέσεις. Διαστρέφουν τό δόγμα, πού ὑποδεικνύει τόν προορισμό μας, τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, καί κατευθύνουν τούς ὁπαδούς τους «εἰς χώραν μακράν», σέ ἄλλη πόλη, τῆς ὁποίας «ἄρχων» καί κυβερνήτης εἶναι ὁ Διάβολος, κατά τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι φανερό, ὅτι τό δόγμα καί ἡ αἵρεση δέν εἶναι ἁπλές θεωρητικές διατυπώσεις, οὔτε ἀνθρώπινες ἰδεολογίες χωρίς συνέπειες, ἀλλά δυό διαφορετικοί τρόποι ζωῆς: ἕνας πού ὁδηγεῖ στή σωτηρία, καί ἄλλος, πού δέν ὁδηγεῖ στή σωτηρία, ἀλλά στήν αἰχμαλωσία τοῦ Διαβόλου. «Δογματική» καί «ἠθική» στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση δέν εἶναι δυό ξεχωριστές ἀλλά δυό συμπλεκόμενες καταστάσεις, δυό ὄψεις τοῦ ἴδιου νομίσματος. Κατά συνέπειαν, ὁ σοβαρότερος κίνδυνος ἀπό τίς, κάθε μορφῆς, αἱρέσεις εἶναι ὁ πνευματικός κίνδυνος, ὁ ἀποκλεισμός ἀπό τή σωτηρία, ὁ κίνδυνος τῆς αἰώνιας ἀπώλειας. Οἱ αἱρέσεις, κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο, διαστρέφοντας τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, εἰσάγουν «ἕτερον εὐαγγέλλιον» (Γαλ. 1,6), γι’ αὐτό, ὅποιος «εὐαγγελίζεται» κάτι διαφορετικό, ἀκόμη καί ἄν εἶναι Ἄγγελος ἀπό τόν οὐρανό, θεωρεῖται ἀναθεματισμένος (Γαλ. 1,8). Στό πλαίσιο αὐτό κατανοῦμε τόν ἀγῶνα τῶν μεγάλων Πατέρων ἐναντίον τῶν αἱρέσεων τῆς ἐποχῆς τους, ἀλλά καί τήν ἀγωνία τῆς Ἐκκλησίας νά διατυπώσει μέσῳ τῶν Οἰκουμενικῶν της Συνόδων τήν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου μέ, κατά τό δυνατόν, ἀκριβέστερους ὅρους, γιά τή διασφάλιση τῆς σωτηρίας τῶν μελῶν της.
Αἵρεση καί παραθρησκεία στή σύγχρονη ἐποχή
Ὡστόσο, τά παραπάνω ἰσχύουν περισσότερο γιά τό παρελθόν. Στήν ἐποχή μας τό φαινόμενο διαφέρει καί ὡς πρός τήν ἔκταση, ὡς πρός τή μορφή του. Οἱ σύγχρονες αἱρέσεις εἶναι πολυάριθμες καί δραστηριοποιοῦνται σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Πολλές ἀπό αὐτές δέν ἐμφανίζονται ὡς θρησκευτικές ὁμάδες καί δέν πολεμοῦν εὐθέως τήν Ἐκκλησία. Στή χώρα μας ἐμφανίζονται ἀκόμη καί μέ Ὀρθόδοξα προσωπεῖα ἤ χρησιμοποιοῦν χριστιανική ὁρολογία καί χριστιανικά κείμενα, διαστρεβλώνοντας τήν ἔννοια καί τό περιεχόμενό τους. Γενικά, οἱ σύγχρονες αἱρέσεις δέν ἀποκαλύπτουν συνήθως τό πραγματικό τους πρόσωπο, ἀλλά ἐμφανίζονται μέ κάθε εἴδους προσωπεῖα, φιλοσοφικά, ψυχολογικά, πολιτιστικά, παιδαγωγικά, ἐπιστημονικά, καλλιτεχνικά, ἀθλητικά κ.ἄ. Ὅπως, λοιπόν, ἐξελίσσονται τά πάντα, ἔτσι ἐξελίσσεται καί ἡ ἔννοια τῆς αἵρεσης, μέ ἀποτέλεσμα νά εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά τήν διευρύνουμε καί νά συμπεριλάβουμε σ’ αὐτήν ὁμάδες μέ διδασκαλία ἀσυμβίβαστη μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη, οἱ ὁποῖες ὅμως δέν ἀνήκουν στόν χριστιανικό χῶρο.

Ἔτσι, ἐμφανίζονται σήμερα, α) οἱ κατά κυριολεξίαν αἱρέσεις, οἱ ὁμάδες μέ χριστιανικά ἤ ψευδοχριστιανικά χαρακτηριστικά, καί β) συγκροτημένες ὁμάδες, ἤ ἁπλῶς διδασκαλίες, πού δέν ἐντάσσονται στόν χριστιανικό χῶρο, ἀκόμη καί ὅταν χρησιμοποιοῦν χριστιανική ὁρολογία, καί δέν ἀποδέχονται τήν πίστη στόν Χριστό, ἀκόμη καί ὅταν ὁμιλοῦν περί «χριστοῦ». Οἱ ὁμάδες αὐτές τῆς δεύτερης κατηγορίας ὀνομάζονται «παραθρησκεῖες» ἤ «παραθρησκευτικές ὁμάδες», δεδομένου ὅτι διαφοροποιοῦνται ἀκόμη καί ἀπό τίς («γνωστές» κατά τό Ἑλληνικό Σύνταγμα) μονοθεϊστικές θρησκεῖες. Διεθνῶς ἀποκαλοῦνται «σέκτες» ἤ «λατρεῖες» («cults») καί μεταξύ τους ὑπάρχουν τεράστιες διαφορές, ἀλλά καί κοινά χαρακτηριστικά, ὅπως ἡ ὁλοκληρωτική δομή. Ἡ Ἔκθεση της Γαλλικῆς «Διϋπουργικῆς Ἀποστολῆς γιά τήν καταπολέμηση τῶν αἱρέσεων», ἐπιχειρώντας νά δώσει ἕναν ὁρισμό τοῦ ὅρου «σέκτα», γράφει: «Ἡ αἵρεση (σέκτα) εἶναι ἕνας σύνδεσμος μέ ὁλοκληρωτική δομή, δηλώνοντας ἤ ὄχι θρησκευτικούς σκοπούς, τοῦ ὁποίου ἡ συμπεριφορά πλήττει τά Ἀνθρώπινα Δικαιώματα καί τήν κοινωνική ἰσορροπία».

Εἶναι φανερό, ὅτι πρόκειται γιά φαινόμενο πολύ πιό ἐπικίνδυνο ἀπό τίς αἱρέσεις τοῦ παρελθόντος. Ἐδῶ, στίς λεγόμενες «νέες αἱρέσεις» («σέκτες»), ἐκτός τοῦ πνευματικοῦ κινδύνου, πού ἰσχύει ὅπως ἀκριβῶς καί γιά τίς παραδοσιακές αἱρέσεις, προκύπτουν νέοι κίνδυνοι φυσικοί, δηλαδή σοβαρές ἀπειλές γιά τό ἄτομο (ἀνθρώπινα δικαιώματα κ.ἄ.), τήν οἰκογένεια, τήν κοινωνία, τόν πολιτισμό καί τήν ἴδια τή ζωή. Τά παραπάνω δέν εἶναι καθόλου ὑπερβολικά, δεδομένου ὅτι δύο τέτοιες αἱρέσεις ὁδήγησαν σέ ὁμαδική αὐτοκτονία ἤ δολοφονία 940 μέλη στό Τέξας τῶν Η.Π.Α. τό 1978 καί 980 μέλη στήν Οὐγκάντα τό 1999. Γιά τόν λόγο αὐτό ἔχουν κινητοποιηθεῖ στό ἐξωτερικό ἐθνικές κυβερνήσεις, κοινωνικοί φορεῖς καί διεθνεῖς ὀργανισμοί, ὅπως ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, τῆς ὁποίας κορυφαῖα ὄργανα ἔχουν ἐκδώσει ἐπίσημα κείμενα - ὁδηγίες πρός τά μέλη γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος.

Ὁ χῶρος δέν ἐπιτρέπει νά ἀναφερθοῦμε ἀναλυτικά στούς κινδύνους ἀπό τίς σύγχρονες αἱρέσεις. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε ὅτι, σύμφωνα καί μέ ἐπίσημα κείμενα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, αὐτές εὐθύνονται γιά ὁμαδικές αὐτοκτονίες, θανάτους, ἀλλοιώσεις στήν ἀνθρώπινη προσωπικότητα, ἐπιβουλή τῆς ἐλευθερίας καί τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, κακοποίηση καί θανάτωση ἀνηλίκων, διακίνηση ναρκωτικῶν, ἐμπόριο ὅπλων, κατασκοπεία, παράνομη μετανάστευση, παράνομη ἄσκηση ἰατρικῆς, τρομοκρατία, ἀνεξέλεγκτη κερδοσκοπία, οἰκονομική ἐκμετάλλευση, ἁρπαγή ὁλόκληρης τῆς περιουσίας τῶν μελῶν τους κ.ἄ.

Γενικά, οἱ σύγχρονες αἱρέσεις ἔρχονται νά καλύψουν (ἐκμεταλλευτοῦν) τά ὑπαρξιακά κενά, πού δημιούργησαν τά ἀδιέξοδα τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ, ἡ αὐτονόμηση τοῦ ἀνθρώπου τῆς ἐποχῆς μας καί ἡ ἀποστασία του ἀπό τόν Θεό. Οἱ ἐκπρόσωποί τους ἐμφανίζονται ὡς «ἔμποροι ἐλπίδος», πού ὑπόσχονται τή «σίγουρη» αὐτή τή φορά λύση ὅλων τῶν προβλημάτων τοῦ ἀνθρώπου, ἀρκεῖ αὐτός νά τούς παραδώσει τόν ἑαυτό του ὁλόκληρο, τήν προσωπική του ἐλευθερία, τήν ἀξιοπρέπειά του, καί συνήθως μαζί μ' αὐτά καί ὅλα τά ἐπί τῆς γῆς ἀγαθά του.
Πῶς ἀντιμετωπίζονται οἱ αἱρέσεις
Ἀπό τά παραπάνω εἶναι φανερό, ὅτι στό ἐρώτημα τοῦ τίτλου μας, «γιατί εἶναι ἐπικίνδυνες οἱ αἱρέσεις;», δυό ἀπαντήσεις μποροῦν νά δοθοῦν: α) ἐπειδή ἀπειλοῦν τήν αἰώνια κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή τή σωτηρία του, καί β) ἐπειδή ἀπειλοῦν τήν παροῦσα κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή τή φυσική ἀκεραιότητά του, ἀλλά καί τίς κοινωνικές του σχέσεις (οἰκογένεια, κοινωνία, κράτος). Πῶς, ὅμως, μποροῦν νά ἀντιμετωπιστοῦν αὐτές οἱ ἀπειλές;

Εἶναι αὐτονόητο, ὅτι ἡ καλύτερη ἀντιμετώπιση εἶναι ἡ πρόληψη. Γιά τίς παραδοσιακές αἱρέσεις πρόληψη σημαίνει γνήσια πνευματική ζωή, μετοχή στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας (Ἐξομολόγηση, Θ. Κοινωνία), μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ (δέν μποροῦμε π.χ. νά μετέχουμε σέ συζητήσεις μέ αἱρετικούς πάνω στήν Ἁγία Γραφή, ὄντες παντελῶς ἄσχετοι τοῦ περιεχομένου της) καί, ἰδιαίτερα, ἐμπιστοσύνη στήν Ἐκκλησία. Ἡ πίστη στήν Ἐκκλησία εἶναι ἀπαραίτητος ὅρος τῆς σωτηρίας μας, ἀφοῦ στό Σύμβολο τῆς Πίστεως ὁμολογοῦμε ὅτι πιστεύουμε καί «εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν». Αὐτή εἶναι «στῦλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας», κατά τόν ἀπ. Παῦλο (Α΄ Τιμ. 3,15) καί αὐτή διατυπώνει τά δόγματα, μέσω τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί μέσω τῶν Θεοφόρων Πατέρων της, καί τά διατυπώνει ἀκριβῶς γιά νά τά ἀκολουθοῦν τά μέλη της καί νά σώζονται. Ὄντως, ὅποιος ἔχει αὐτές τίς προϋποθέσεις δέν κινδυνεύει ἀπό τέτοιου εἴδους αἱρέσεις.

Ὡστόσο, οἱ προϋποθέσεις αὐτές δέν ἀρκοῦν γιά τίς λεγόμενες «νέες αἱρέσεις» ἤ παραθρησκευτικές ὁμάδες. Ἐδῶ «ὁ ὄφις ὁ μέγας ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καί ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τήν οἰκουμένην ὅλην» (Ἀποκ. 12,9), ἐπιχειρεῖ νά πλανήσει «εἰ δυνατόν, καί τούς ἐκλεκτούς» (Ματθ. 24,24), δηλαδή κινδυνεύουν ἀκόμη καί οἱ συνειδητοί Χριστιανοί. Αὐτό συμβαίνει, ἐπειδή οἱ νέες αἱρέσεις παραπλανοῦν μέ τά προσωπεῖα τους (ἀκόμη καί μέ τά Ὀρθόδοξα προσωπεῖα), ἀλλά καί ἐπειδή ἀκολουθοῦν συγκεκριμένα καί μεθοδευμένα βήματα προσηλυτισμοῦ. Ἐνδέχεται, λοιπόν, νά καταλήξει κάποιος νά γίνει μέλος μιᾶς τέτοιας ὀργάνωσης, χωρίς κἄν νά τό συνειδητοποιήσει. Γιά νά ἀποφευχθεῖ αὐτό, ἀπαιτεῖται μιά στοιχειώδης γνώση καί πληροφόρηση γύρω ἀπό τίς ὁμάδες αὐτές.

Σέ ἔντυπο πού κυκλοφόρησε ἡ «Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων γιά τήν προστασία τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ, τῆς Οἰκογένειας καί τοῦ Ἀτόμου» (Π.Ε.Γ.) ἀπαριθμοῦνται τά γνωρίσματα μιᾶς σύγχρονης ἐπικίνδυνης ὁμάδας, πού πρέπει νά γνωρίζουμε γιά νά ἀποφύγουμε τόν κίνδυνο τοῦ προσηλυτισμοῦ. Αὐτά εἶναι:

1) Στήν Ὁμάδα θά βρεῖς ἀκριβῶς ἐκεῖνο, πού μάταια ἀναζητᾶς μέχρι τώρα. «Αὐτή» ξέρει τί εἶναι αὐτό πού σοῦ λείπει.

2) Ἤδη ἡ πρώτη ἐπαφή σοῦ ἀνοίγει μιά ἐντελῶς καινούργια θεώρηση τῶν πραγμάτων.

3) Ἡ κοσμοθεωρία τῆς Ὁμάδας εἶναι ὑπεραπλουστευμένη («καλό» - «κακό») καί ἐξηγεῖ κάθε πρόβλημα.

4) Εἶναι δύσκολο νά ἀντιληφθεῖς τήν πραγματική εἰκόνα τῆς Ὁμάδας. Ἄλλωστε δέν εἶναι ἀνάγκη νά σκέφτεσαι ἤ νά ἐξετάζεις. Οἱ νέοι φίλοι σοῦ λένε: «Αὐτό δέ μπορεῖ νά ἐξηγηθεῖ, πρέπει νά τό βιώσεις, ἔλα στό Κέντρο μας».

5) Ἡ Ὁμάδα ἔχει τόν ἀρχηγό της. Εἶναι ὁ «προφήτης» (μέντιουμ), ὁ γκουρού ἤ ὁ «διδάσκαλος», πού αὐτός μονάχα κατέχει ὅλη τήν «ἀλήθεια».

6) Ἡ διδασκαλία της Ὁμάδας ἰσχύει σάν ἡ μόνη αὐθεντική, αἰώνια ἀληθινή γνώση. Ἡ κατοχυρωμένη ἐπιστήμη, ἡ ὀρθολογιστική σκέψη, ἡ λογική κατανόηση ἀπορρίπτονται σάν διαστρεβλωμένες, ἀρνητικές, σατανικές ἤ σκοταδιστικές.

7) Ἡ κριτική ἀπό παράγοντες ξένους πρός τήν Ὀργάνωση χρησιμοποιεῖται σάν ἀπόδειξη, ὅτι ἡ Ὁμάδα ἔχει δίκιο.

8) Ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου εἶναι κοντά. Ἡ ἀνθρωπότητα ὁδηγεῖται στήν καταστροφή καί μόνο ἡ Ὁμάδα ξέρει πῶς θά σωθεῖ αὐτός ὁ κόσμος.

9) Ἡ Ὁμάδα σου εἶναι ἡ «ἐλίτ». Ὁ ὑπόλοιπος κόσμος εἶναι ἄρρωστος καί χαμένος, στό βαθμό πού δέ συνεργάζεται καί δέν ἐπιτρέπει τή σωτηρία του.

10) «Ἔχεις εὐθύνη στόν Ἑαυτό σου καί στήν Ἀνθρωπότητα. Πρέπει νά γίνεις μέλος ἀμέσως».

11) Ἡ Ὁμάδα ἀπομονώνεται ἀπό τόν κόσμο μέ τήν ἐνδυμασία, τούς κανόνες διατροφῆς, τή δική της γλῶσσα καί τίς δικές της «ἀνθρώπινες σχέσεις».

12) Ἡ Ὁμάδα θέλει νά διακόψεις ὅλες τίς «παλιές» σου σχέσεις, ἐπειδή αὐτές ἐμποδίζουν τήν ἐξέλιξή σου.

13) Ἡ σεξουαλική σου συμπεριφορά ἐλέγχεται ἀπόλυτα. Σοῦ ἐπιβάλλουν τήν ἐπιλογή τοῦ ἐρωτικοῦ συντρόφου, τό ὁμαδικό σέξ ἤ τήν ἀπόλυτη ἀποχή.

14) Ἡ Ὁμάδα καλύπτει ὅλο τό χρόνο σου μέ «ὑποχρεώσεις»: Τή διάθεση ἐντύπων ἤ βιβλίων, τήν ἐπαφή μέ νέα μέλη, τήν παρακολούθηση σεμιναρίων, τό διαλογισμό...

15) Εἶναι δύσκολο νά εἶσαι μόνος σου. Πάντοτε πρέπει νά εἶναι κάποιος τῆς Ὁμάδας μαζί σου.

16) Ἡ Ὁμάδα ἀπαιτεῖ νά ἀκολουθεῖς ἐπακριβῶς τούς κανόνες καί τό «μοναδικό τρόπο σωτηρίας» πού αὐτή σου προσφέρει.

17) Ἄν ἀμφιβάλλεις, ἄν δέ βρῆκες τήν ἐπιτυχία πού σοῦ ὑποσχέθηκαν, «φταῖς μόνον ἐσύ», γιατί δέν πιστεύεις ἀρκετά καί δέν δραστηριοποιεῖσαι, μέ τόν τρόπο πού ἡ Ὁμάδα σοῦ λέει.

Στίς περιπτώσεις, πού κάποιος εἶναι ἤδη μέλος, χρειάζεται πλέον εἰδικός χειρισμός ἀπό τά ἐπί τῶν Αἱρέσεων Γραφεῖα τῶν Ἱ. Μητροπόλεων, ἀπό τήν εἰδική Ἐπιτροπή τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἀπό εἰδικές ὀργανώσεις, ὅπως ἡ «Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων». Ἀπαραίτητη εἶναι, φυσικά, ἠ δραστική παρέμβαση τῆς Πολιτείας, τόσο στήν πρόληψη, ὅσο καί στήν ἀντιμετώπιση τοῦ φαινομένου. Ὡστόσο, ἡ γνήσια πνευματική ζωή, ἡ αὐθεντική σχέση μέ τόν τόν Θεό προσφέρει ἱκανοποιητικό βαθμό ἀσφαλείας, ἀφοῦ ἐξουδετερώνει τά «ὑπαρξιακά κενά», πού ἐρχονται νά καλύψουν οἱ νέες αἱρέσεις.

Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΑΚΙΝΓΚ & UAV , ΜΕ '' ΑΡΩΜΑ '' ΕΛΛΗΝΙΚΟ !!!

Τεχνολογία: Χάκινγκ και UAV (2009)

Πηγή: Politeka.net
Πριν από μερικά χρόνια, το 2009, ένας Έλληνας χάκερ, ο κύριος Νικόλαος Ράγκος χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Kingcope είχε δημοσιεύσει μία εντυπωσιακή ανακάλυψη του. Με μία πρωτότυπη τεχνική μπορούσε να υποκλέπτει τα βίντεο και τα στοιχεία που εκπέμπουν μέσω δορυφόρων τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV, Unmanned Aerial Vehicle) General Atomics MQ-1 Predator όπως αυτό που βλέπετε εδώ.
Πηγή: Politeka.net
Πηγή: Politeka.net
Αφορμή για αυτό ήταν μία είδηση της εφημερίδας Wall Street Journal ότι αντάρτες στο Ιράκ έκαναν υποκλοπές των δορυφορικών επικοινωνιών των MQ-1 Predator. Μετά από προσωπική του έρευνα ο κύριος Ν. Ράγκος δημοσίευσε τη μελέτη του με τίτλο «Reading Mission Control Data out of Predator Drone video feeds» (Ανάγνωση Δεδομένων Ελέγχου Αποστολής από Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη Predator) και μπορείτε να τη βρείτε όπως ακριβώς είχε δημοσιευτεί ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο.

Πηγή: PoliticalBlindspot.com
Πηγή: PoliticalBlindspot.com
Περιέργως, στα ελληνικά ΜΜΕ η είδηση δεν αναφέρθηκε καν. Ωστόσο, σε όσους ασχολούνται με τον χώρο αυτή η ανακάλυψη παραμένει μία μεγάλη υπενθύμιση για τις αδυναμίες και τις δυνατότητες εκμετάλλευσης στρατιωτικού επιπέδου τεχνολογίας. Τόσο στον ιδιωτικό τομέα της ασφάλειας όσο και στο κρατικό, σήμερα όλοι κάνουν ότι μπορούν για να εντοπίζουν και να εκμεταλλεύονται τέτοιες αδυναμίες ή ευπάθειες για στρατηγικούς ή ακόμα και τακτικούς σκοπούς.

Πηγή: Wired.com
Πηγή: Wired.com
Σας προτείνουμε να διαβάσετε την αυθεντική μελέτη όπως δημοσιεύτηκε στα αγγλικά εδώ. Ωστόσο, εάν η γνώσεις στα αγγλικά δεν το επιτρέπουν, παραθέτουμε την ίδια μελέτη μεταφρασμένη από εμάς στα ελληνικά παρακάτω. Τη συνοδεύουν όλες οι επεξηγηματικές εικόνες και οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στην αρχική μελέτη μεταφρασμένο στα ελληνικά.


Ανάγνωση Δεδομένων Ελέγχου Αποστολής από Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη Predator
από τον Kingcope

Εισαγωγή
Υπήρχαν κάποιες πρόσφατες αναφορές [1] για αντάρτες που υπέκλεπταν μη κρυπτογραφημένα βίντεο από αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Predator στο Ιράκ και Αφγανιστάν. Τα βίντεο από τα Predator στέλνονταν αρκετές φορές χωρίς καμία τεχνολογία κρυπτογράφησης και ήταν γενικά απλό για τους αντάρτες να υποκλέψουν τις μεταδόσεις και να τις αποθηκεύσουν σε σκληρούς δίσκους και να τις μοιράζονται μεταξύ τους. Η εφημερίδα Wall Street Journal δηλώνει ότι κάποιο λογισμικό που ονομάζεται «SkyGrabber» χρησιμοποιήθηκε για την λήψη των φωτογραφιών και βίντεο από τον αέρα με δορυφορικές κεραίες.
Έπειτα από κάποια έρευνα στο ζήτημα ανακαλύψαμε ότι στα βίντεο από τα Predator πέρα από τα δεδομένα φωτογραφιών υπάρχουν επίσης και δεδομένα ελέγχου της αποστολής που μεταφέρονται στα δορυφορικά σήματα προς τους σταθμούς ελέγχου εδάφους. Είναι θεωρητικά εφικτό να ανακτήσει κάποιος δεδομένα ελέγχου της αποστολής τόσο από υποκλοπές βίντεο όσο και από τα αποθηκευμένα βίντεο από σκληρούς δίσκους.
Τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών
Υπάρχει μία σύνδεση ελέγχου και διαχείρισης για επικοινωνία από ένα σταθμό βάσης προς το μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Επιπρόσθετα υπάρχει μία σύνδεση δεδομένων που στέλνει δεδομένα ελέγχου της αποστολής και βίντεο πίσω στο σταθμό βάσης στο έδαφος. Εδώ κανείς πρέπει να διαχωρίσει την επικοινωνία σε ορατή απόσταση και επικοινωνία σε μη ορατή απόσταση. Η λειτουργία σύνδεσης σε ορατή απόσταση περιορίζεται περίπου στα 81-138 μίλια. Αυτή η λειτουργική εμβέλεια μπορεί να επεκταθεί με, για παράδειγμα, χρήση κινητών σταθμών ελέγχου, που αναπτύσσονται τοπικά. Η επικοινωνία σε ορατή απόσταση είναι κρίσιμη για τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Αυτές οι συνδέσεις χρησιμοποιούν το εύρος συχνοτήτων C-Band. Πέρα από την ορατή απόσταση οι συνδέσεις λειτουργούν στις δορυφορικές συχνότητες Ku-Band. Αυτό επιτρέπει στα UAV (Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη) να καλύπτουν περίπου 1500 μίλια με ικανότητα επικοινωνίας.


Εικόνα: Επικοινωνίες σε C-Band και Ku-Band
Εικόνα: Επικοινωνίες σε C-Band και Ku-Band

Άρα αυτό εξηγεί κάπως γιατί οι αντάρτες ήταν σε θέση να υποκλέπτουν τα βίντεο των Predator όταν στέλνονταν μη κρυπτογραφημένα στους σταθμούς ελέγχου εδάφους. Το μόνο που απαιτείται είναι μία κεραία για το φάσμα συχνοτήτων C-Band ή Ku-Band η οποία μπορεί να λαμβάνει τα δεδομένα. Η αποστολή δεδομένων προς δορυφόρους δε χρειάζεται σε αυτή τη περίπτωση.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη φυσιολογικά χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο MPEG-TS (Μετάδοση Ροών MPEG) για μετάδοση βίντεο και δεδομένων στους σταθμούς ελέγχου εδάφους.


Εικόνα: Απόσπασμα μετα-δεδομένων που αποστέλλονται μέσω Ροών Μετάδοσης MPEG που πήραμε από το μη χαρακτηρισμένο έγγραφο του Προτύπου MISB
Εικόνα: Απόσπασμα μετα-δεδομένων που αποστέλλονται
 μέσω Ροών Μετάδοσης MPEG που πήραμε από το
 μη χαρακτηρισμένο έγγραφο του Προτύπου MISB

Μία σημαντική σημείωση είναι ότι η έρευνα μας δείχνει ότι τα περισσότερα, αν όχι όλα, τα μετα-δεδομένα μέσα σε μία ροή MPEG δεν είναι κρυπτογραφημένα εάν η ίδια η ροή MPEG δεν είναι κρυπτογραφημένη.

Πως να λαμβάνεις δεδομένα ελέγχου με ευρέως διαθέσιμα εργαλεία
Κατά την έρευνα μας ανακαλύψαμε ένα κατάλληλο εργαλείο για λήψη των δεδομένων ελέγχου της αποστολής από τις εναέριες μεταδόσεις βίντεο αλλά και τα αποθηκευμένα βίντεο. Το εργαλείο είναι κατασκευασμένο από τη LEADTOOLS [3] και είναι σε θέση να ανακτά μετα-δεδομένα KLV από ροές MPEG-TS. Μέσα στο πακέτο πολυμέσων LEADTOOLS SDK ο κάθε προγραμματιστής μπορεί να βρει το πηγαίο κώδικα και τα εκτελέσιμα προγράμματα που χρειάζεται το εργαλείο.

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν το εργαλείο εν λειτουργία. Το αρχείο που είχε φορτωθεί είναι αποθηκευμένο βίντεο MPEG-TS από UAV με ενσωματωμένα απόρρητα μετα-δεδομένα.
texnologia_hacking_kai_uav_2009_06
Παραπομπές
[1] Αντάρτες Χακεύουν Αμερικανικά Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη, Wall Street Journal
http://online.wsj.com/article/SB126102247889095011.html
[2] MISB, http://www.gwg.nga.mil/misb/stdpubs.html
[3] LEADTOOLS, http://leadtools.com/SDK/Multimedia/mpeg2-transport-stream.htm


defensegr

Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ !!! ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ !!!

Η Νέα Τάξη Πραγμάτων θέλει ανθρώπους της πόλης, φακελωμένους και εξαρτώμενους

Σύγχρονος «Ροβινσώνας» δεχθηκε πρόστιμο 50 δολαρίων επειδή δεν έχει «κανονικό» σπίτι (pics)
Αντιμέτωπος με τον παραλογισμό της αυστραλιανής νομοθεσίας βρίσκεται ένας 58χρονος κάτοικος μίας απομονωμένης περιοχής
στη νοτιοδυτική Αυστραλία, καθώς καλείται να πληρώσει πρόστιμο επειδή το σπίτι του δεν πληροί τις προδιαγραφές του νόμου.
 
Ο 58χρονος Αυστραλός, Roland Gopel, αποτελεί ένα είδος ερημίτη, καθώς επέλεξε εκούσια να μείνει μακριά από τον πολιτισμό και τις πολύβουες μητροπόλεις της χώρας της Ωκεανίας.
Και τώρα καλείται να πληρώσει για αυτήν τουν την επιλογή, καθώς οι αυστραλιανές αρχές έκριναν ότι το μέρος που έχει επιλέξει να αποκαλεί σπίτι του, δεν βρίσκεται μέσα στις προδιαγραφές, που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Αφορμή για το πρόστιμο αποτέλεσε το γεγονός ότι ο 58χρονος Gopel, δεν έχτισε «κανονικό» σπίτι στο -δικής του ιδιοκτησίας- οικόπεδο, ενώ αντ' αυτού διάλεξε να μένει σε ένα τροχόσπιτο μακριά από τον πολιτισμό και τις ανέσεις της πόλης.
Βέβαια, το γεγονός ότι το τροχόσπιτο διαθέτει χημική τουαλέτα, δίκτυο φωτοβολταϊκών συλλεκτών, δεξαμενή συλλογής νερού αλλά και δορυφορική τηλεόραση δε στάθηκε ικανό ώστε να γλιτώσει το πρόστιμο.
Οι αρχές του Περθ, του επέβαλαν πρόστιμο ύψους 50 δολαρίων για «παράνομη κατασκήνωση», αγνοώντας ότι ο σύγχρονος «Ροβινσώνας», απλά διάλεξε να ζει απομονωμένος σε ένα τροχόσπιτο μέσα σε δικό του οικόπεδο, χωρίς να ενοχλεί κάποιον ή να ρυπαίνει το περιβάλλον.
Η ιστορία του Roland Gopel αναδέιχθηκε μέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ενώ ο ίδιος σημειώνει πως το μοναδικό που θέλει είναι «να ζήσει τα επόμενα χρόνια της ζωής του ειρηνικά και σε αρμονία με τη φύση».

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

ΑΠΕΡΑΝΤΟΣ !!! ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ !!!

Άκρως εντυπωσιακό το έυρημα αλλα και αξιοπερίεργο το να σκάβουν τα χώματα αυτά ξένοι ερευνητές

Oι Αμερικανοί αρχαιολόγοι Τζακ Ντέιβις και Σάρον Στόκερ από το Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι ανακάλυψαν στον τάφο του «Γρύπα Πολεμιστή» στην Πύλο ένα μικροσκοπικό αντικείμενο, μεγέθους περίπου 3,5 εκατοστών και έδειξαν στον κόσμο τη μοναδικότητα της εποχής του Χαλκού.

Όπως αναφέρει χτεσινό (6/11) δημοσίευμα των New York Times, στην αρχή πίστεψαν ότι ήταν ένα είδος μεγάλης χάντρας και το έβαλαν στην άκρη για να επικεντρωθούν σε άλλα, πιο εντυπωσιακά αντικείμενα, όπως χρυσά δαχτυλίδια, τα οποία βρέθηκαν στον τάφο του 1500 π. Χ. με πλούσια κτερίσματα.
Όταν όμως στη συνέχεια ο συντηρητής του αντικειμένου απομάκρυνε όλες τις προσμίξεις από την επιφάνεια της «χάντρας», αυτό που αποκαλύφθηκε άφησε εμβρόντητους ειδικούς και μη: Ένας σφραγιδόλιθος από αχάτη με εγχάρακτο σχέδιο εκπληκτικής τέχνης και λεπτομέρειας, που απεικονίζει μια εντυπωσιακή σκηνή μάχης, όπου «πρωταγωνιστεί» ένας πολεμιστής-ήρωας, γυμνός και με μακριά μαλλιά. Ο ένας από τους δυο εχθρούς του κείτεται νεκρός κάτω από τα πόδια του, ενώ ο δεύτερος απεικονίζεται λίγα δευτερόλεπτα πριν τον θάνατό του, όταν δηλαδή ο ήρωας, που τον έχει ακινητοποιήσει πιάνοντάς τον από την περικεφαλαία, βυθίζει το ξίφος στο στέρνο του.
Το ΑΠΕ-ΜΠΕ συνομίλησε με τους δυο ανασκαφείς για το ανεπανάληπτο εύρημα που, σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα το οποίο επικαλείται δήλωση του Malcolm H. Wiener, ειδικού στην αιγαιακή προϊστορία, πρόκειται για «ένα από τα σπουδαιότερα αριστουργήματα τέχνης στο Αιγαίο που μπορεί να συγκριθεί με μερικά σχέδια του Μιχαήλ Αγγέλου στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης».
Ακολουθεί η συνέντευξη με τους δυο ανασκαφείς:
Ερ. Μιλήστε μας για τον σφραγιδόλιθο, την απεικόνιση και τη σημασία του. Γιατί το αμερικανικό άρθρο μιλάει για σχέση με ομηρικές σκηνές;
Απ. Η σκηνή απεικονίζει μια μάχη μεταξύ τριών πολεμιστών. Ο ήρωας, που δεν φέρει ασπίδα και φοράει βραχύ περίζωμα, έχει ήδη νικήσει έναν αντίπαλο και είναι έτοιμος να σκοτώσει έναν άλλο. Αν και δεν έχουμε ισχυριστεί ότι η σκηνή σχετίζεται άμεσα με τα έπη του Ομήρου, παραπέμπει σε κάποιες σκηνές μάχης στην Ιλιάδα. Ο σφραγιδόλιθος είναι το πιο έξοχο δείγμα γλυπτικής της Εποχής του Χαλκού που έχει βρεθεί.
Ερ. Γιατί πιστεύετε, σύμφωνα με το άρθρο, ότι ο καλλιτέχνης ήταν μύωπας;
Απ. Ο δημοσιογράφος των Times New York έκανε αυτή την εκτίμηση, επειδή το αντικείμενο είναι τόσο μικρό και με τόση λεπτομέρεια επεξεργασμένη. Ο σφραγιδόλιθος έχει μήκος μόλις 3,5 εκατοστά και θα ήταν τρομερά δύσκολο να δημιουργήσεις ένα έργο με τόση λεπτομέρεια πάνω σε τόσο μικρή και σκληρή επιφάνεια.
Απ. Γνωρίζετε με ποιον τρόπο έγινε η χάραξή του κι αν χρησιμοποιήθηκαν μεγεθυντικοί φακοί;
Απ. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουμε πώς χαράχθηκαν αυτοί οι σφραγιδόλιθοι. Δεν έχουν βρεθεί μεγεθυντικοί φακοί ως τώρα, ούτε στην Κρήτη ούτε στην ηπειρωτική Ελλάδα. Όμως είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε κάποιος να χάραξε κάτι με τόση λεπτομέρεια με γυμνό μάτι.
Ερ. Ποιος ήταν ο τόπος προέλευσης του σφραγιδόλιθου;
Απ. Πιστεύουμε ότι δημιουργήθηκε στη Νεοανακτορική εποχή στην Κρήτη και όχι στην ηπειρωτική Ελλάδα. Από όσο γνωρίζουμε, οι Μυκηναίοι δεν κατείχαν την τεχνολογία για να παράγουν τέτοια αριστουργήματα.
Ερ. Τι άλλο περιμένουμε από τους θησαυρούς του τάφου στην Πύλο;
Απ. Υπάρχουν πολλοί θησαυροί που ετοιμάζουμε για δημοσίευση, συμπεριλαμβανομένων δυο χρυσά κύπελλα κι ένα ξίφος με χρυσό χείλος. Υπάρχουν πάρα πολλά αντικείμενα που χρειάζονται συντήρηση, η οποία είναι μια πολύ χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία. Έχουμε μερικούς από τους καλύτερους Έλληνες συντηρητές που μας βοηθούν σε αυτό το τεράστιο έργο.
Ερ. Πόσα σφραγιδόλιθοι βρέθηκαν συνολικά;
Απ. Ήταν πάνω από 50, αλλά αυτός είναι μακράν ο καλύτερος. Δεν υπάρχει όμοιός του.
Υπενθυμίζεται ότι το καλοκαίρι του 2015 η σκαπάνη των Τζακ Ντέιβις και Σάρον Στόκερ έφερε στο φως έναν ασύλητο, πλούσια κτερισμένο, λακκοειδή τάφο, πλησίον του μυκηναϊκού ανακτόρου του Νέστορα, στον 'Ανω Εγκλιανό, στη Χώρα του Δήμου Πύλου-Νέστορος. Όπως είχε αναφέρει τότε το ΥΠΠΟΑ, τάφος, ο οποίος ανήκε σε πολεμιστή, χρονολογείται περίπου το 1500 π. Χ. (Υστεροελλαδική ΙΙ περίοδος) και αποτελεί την πιο εντυπωσιακή περίπτωση επίδειξης προϊστορικού πλούτου σε ταφικά μνημεία της ηπειρωτικής Ελλάδας, που έχει έρθει στο φως τα τελευταία 65 χρόνια.
Ένας χρόνο πριν, τον Οκτώβριο του 2016, οι ανασκαφείς δημιούργησαν πάλι αίσθηση, όταν κατά τη διάλεξή τους στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών της Αθήνας είχαν παρουσιάσει το πρόσωπο του «ενοίκου» του τάφου, όπως είχε ανασυσταθεί από τα οστά του κρανίου του: Ένας όμορφος άνδρας, με μακριά μαύρα μαλλιά, περίπου 30-35 ετών. «Τον έχουμε αποκαταστήσει με μακριά μαύρα μαλλιά, με βάση την αναπαράσταση πολεμιστή που βρέθηκε σε μία σφραγίδα στον τάφο και η οποία θα δημοσιευτεί του χρόνου», είχε αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τότε η κ. Στόκερ, προαναγγέλλοντας την εντυπωσιακή ανακάλυψη.
Το ανασκαφικό πρόγραμμα στην Πύλο, υπό τους δυο ανασκαφείς, διεξήχθη από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών κατόπιν άδειας του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Όλες οι εργασίες διενεργήθηκαν υπό την άμεση εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 45 αρχαιολόγοι, εξειδικευμένοι επιστήμονες και φοιτητές διαφόρων εθνικοτήτων από πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

Η ΕΛΛΑΔΑ !!! ... ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ !!!

Η προσπάθεια να φιμωθεί η φωνή του αγωνιζόμενου Έλληνα δεν πρόκειται να κατασταλεί

Σήμερα η πολιτεία αποπειράται να μεταβάλει το περιεχόμενο της θρησκευτικής συνειδήσεως και της ιστορικής μνήμης ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων ελληνοπαίδων
Ένα φάντασμα πλανάται επάνω από την Ελλάδα: Η αναβίωσις της ανεξελέγκτου πολιτειοκρατίας
Ο Μαρξ στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο μιλούσε για το φάντασμα του προλεταριάτου, το οποίο πλανιόταν πάνω από την Ευρώπη.
Στη σύγχρονη μνημονιακή Ελλάδα ένα άλλο φάντασμα αρχίζει να παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και να σκοτίζει τη νηφαλιότητα στοχαστών, πολιτικών και του λαού. Αυτό το φάντασμα έχει ένα φρικτό όνομα: είναι αυτό της ανεξέλεγκτης πολιτειοκρατίας.

Αν υπάρχει μία κατάκτηση του σύγχρονου δικαίου, η οποία αξίζει να δοξάσει τον σύγχρονο νομικό πολιτισμό είναι η υπέρτατη προτεραιότητα του δικαίου της ελευθερίας της συνειδήσεως. Αυτή η ελευθερία της συνειδήσεως δέχεται δύο ψευδώνυμες επιθέσεις εγχώριας κοπής.
 
Επίθεση πρώτα κατά της Εκκλησίας, η οποία στην ευγενέστατή της προσπάθεια να προστατεύσει το ύψιστο δικαίωμα της ελευθερίας της συνειδήσεως προπηλακίζεται ως «θεοκρατικός ταλιμπανισμός».
 
Η δεύτερη ύπουλη επίθεση έγκειται στην επίθεση μέσω της ψευδώνυμης χρήσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αγνοώντας ότι ο σκληρός τους και αδιαπραγμάτευτος πυρήνας είναι το droit de conscience και μάλιστα erga omnes.
 
Οι ανωτέρω όροι σημαίνουν ότι κάθε άτομο μπορεί να προτάξει την ασυμφωνία της συν­ειδήσεώς του έναντι οποιουδήποτε κρατικού η ιδιωτικού ολοκληρωτισμού.
Σήμερα η πολιτεία αποπειρά­ται να μεταβάλει το περιεχόμενο της θρησκευτικής συνειδήσεως και της ιστορικής μνήμης ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων ελληνοπαίδων στέλνοντάς τα στο Άουσβιτς του σχετικισμού και του μηδενισμού. Έναντι αυτών των επιθέσεων, κάθε απλός πολίτης πρέπει να μάθει στους σύγχρονους μάνατζερ του mind control, του ελέγχου δηλαδή των συνειδήσεων δια επιστημονικοφανών μεθόδων ότι σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει. Η μαρξίστρια Ρόζα Λούξεμπουργκ είχε πει «η παιδεία δεν αλλάζει με ουκάζια», με κρατικά δηλαδή διατάγματα. Ο Αριστοτέλης είχε πει κάτι ακόμη βαθύτερο: τη δουλεία την κάνει το δουλικό φρόνημα και όχι κατ’ ανάγκη ο αφέντης.
Η προσπάθεια να φιμωθεί η φωνή του αγωνιζόμενου Έλληνα και του αδούλωτου Έλληνα παπά και όλων εκείνων των μπουρλοτιέρηδων των ψυχών που οδήγησαν αυτή τη Χώρα να περάσει εν μέσω πυρός δεν πρόκειται να κατασταλεί. Αναμφισβήτητα εφιάλτες θα υπάρξουν και εκ μέρους της Εκκλησίας και εκ μέρους της πολιτείας. Αλλά δουλειά της κάθε μάνας, του κάθε πατέρα, του κάθε μαθητή και του κάθε εργαζόμενου στη φάμπρικα της νεοαποικιοκρατίας, είναι να μάθει στους ανθρώπους το εξής:
Το Ευαγγέλιο και το σύγχρονο δίκαιο στην ευγενέστερη αυτού μορφή και όχι στην υποταγμένη σεπολιτικοοικονομικές σκοπιμότητες της κατά παραγγελίαν νομοθέτησης, προστατεύουν την ίδια αξία του ανθρώπου , αυτό που ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ονόμασε το μη εξαναγκαστό της ανθρώπινης ελευθερίας Η ηθικοπολιτική βάση του ελληνικού συντάγματος είναι η αρχή της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και αυτή θίγεται βάναυσα, όταν οι τεχνοκρατίες σε οποιοδήποτε πολιτικό φάσμα και εάν ανήκουν προσπαθούν να ελέγξουν συνειδήσεις.
 
Εάν η Εκκλησία πάψει να είναι πρόμαχος της μεγαλύτερης κατακτήσεως του ευρωπαϊκού δικαίου, της ελευθερίας της συνειδήσεως έναντι της πανσπερμίας των νομοθετημάτων που την υπονομεύουν, τότε γίνεται «άλας μεμωραμένον». Ο λόγος της Εκκλησίας δεν έχει ανάγκη της παροδικής εξουσίας του κόσμου αυτού, διότι είναι λόγος διαχρονικός και προφητικός. Ο λόγος αυτός, όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ελέγχει βασιλείς, ελέγχει πατριάρχες, ελέγχει αρχιερείς. Είναι η διπλή λειτουργία του λόγου του πνεύματος, ο οποίος ταυτόχρονα αποτελεί λόγο παρακλήσεως για τους αδυνάτους, αλλά και λόγο ανελέητο για τους καταπιεστές των αδυνάτων. Είναι έλαιον και φραγγέλιον.
Ένθεοι, άθεοι και αδιάφοροι πρέπει να στηρίξουν τη δυνατότητα της Εκκλησίας να μην έχει μόνο λόγο παρηγορητικό, αλλά και λόγο ελεγκτικό. Να θυμούνται τον λόγο του Κάφκα: Όταν η μυστική αστυνομία χτύπαγε την πόρτα του γείτονά σου, για να τον συλλάβει, μη ξεχνάς ότι κάποια στιγμή η ίδια θα χτυπήσει και τη δική σου πόρτα.
Ο αδύναμος φαινομενικά άνθρωπος είναι τελικά ο μεγάλος νικητής της ιστορίας, γιατί αν κάτι απέδειξε το Ευαγγέλιο και οι ευγενείς κοινωνικοί αγώνες των λαών είναι ότι τα μεγάλα δεν κερδίζονται «εν ίπποις και άρμασι», αλλά με το τριαντάφυλλο που τοποθετείται στην κάννη του οπλοπολυβόλου.
ΕΡΗΜΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ορθόδοξος Τύπος

Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ... ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ !!! ΚΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ !!!

Ηλεκτρονικά εγκλήματα που παραβλέπουν οι κυβερνήσεις και προχωρούν στο ηλεκτρονικό φακέλωμα των πολιτών

Προσωπικά στοιχεία 9.000.000 πολιτών!
Είχαν φακελώσει όλη την Ελλάδα σε τρεις υπολογιστές!
Υπόθεση πιθανής υποκλοπής προσωπικών δεδομένων απασχολεί την Ελληνική Αστυνομία, μετά τη σύλληψη 35χρονου άντρα το Νοέμβριο, ο οποίος κατείχε εγγραφές
με προσωπικά στοιχεία περίπου εννιά εκατομμυρίων πολιτών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, εταιρεία που εδρεύει στη Δάφνη Αττικής, κατείχε παράνομα πάνω από 67.000.000 στοιχεία που αφορούσαν νομικά και φυσικά πρόσωπα.
Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, πραγματοποίησε έρευνα στους servers της εταιρείας, όπου ανακάλυψε κρυφή βάση δεδομένων με προσωπικά στοιχεία (ονόματα, διευθύνσεις τηλέφωνα, φορολογικές δηλώσεις, στοιχεία οχημάτων κτλ).
Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στη σύλληψη του 59χρονου προέδρου της εταιρείας, ενώ αναζητούνται ο πρόεδρος-διευθύνων σύμβουλος, καθώς και ο υπεύθυνος Πληροφορικής, για παραβίαση των νομικών διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Η ΕΛ.ΑΣ εντόπισε και κατάσχεσε δύο κεντρικούς διακομιστές (servers) με έξι σκληρούς δίσκους ο συνολικής χωρητικότητας 870 GB, έναν κεντρικό διακομιστή (server) με τρεις σκληρούς δίσκους συνολικής χωρητικότητας 218,4 GB, έναν εξωτερικός σκληρό δίσκο ηλεκτρονικού υπολογιστή και εννιά κασέτες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (backup tapes).
Ο 59χρονος, θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ τα στοιχεία που συνέλεξε η αστυνομία, θα ερευνηθούν για την προέλευση και για την περαιτέρω διαχείριση τους.

Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ !!! ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ... !!!

Τουρκικό σχέδιο εξέγερσης στη Θράκη καταγγέλλει η εφημερίδα «Δημοκρατία»

Υπό τον τίτλο «Σχέδιο εξέγερσης στη Θράκη», ο Νίκος Σταυρουλάκης στην κυριακάτικη εφημερίδα «Δημοκρατία» αναφέρεται σε εμπρηστικό άρθρο της δημοσιογράφου Κεριμέ Γιλντίζ, η οποία καλεί σε ξεσηκωμό τη μουσουλμανική μειονότητα, μιλά προκλητικά για «Έλληνα δυνάστη» και ζητά να γεννηθούν και να ανατραφούν πολλοί νέοι Αχμέτ Σαδίκ.
  
Σφυροκοπά, επικοινωνιακά, η Τουρκία την ελληνική Θράκη, γράφει ο Νίκος Σταυρουλάκης, προετοιμάζοντας μεθοδικά το έδαφος για μια πιθανή επόμενη στρατηγική κίνηση, την αποκοπή της ελληνικής ακριτικής περιοχής (όταν οι συνθήκες διαμορφωθούν) από τον ελληνικό εθνικό κορμό.
Στον τουρκικό Τύπο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, πληθαίνουν τα ύπουλα δημοσιεύματα που αναφέρονται στη Θράκη, ενώ το τουρκικό προξενείο ενεργεί ως κράτος εν κράτει, χρηματοδοτώντας ακόμα και παιδικές εκδόσεις, γραμμένες στα τουρκικά, καθώς, όπως λέει ο Τούρκος πρόξενος Αλή Ριζά Ακιντζί για το γεγονός της έκδοσης του παιδικού περιοδικού Savlambac (σ.σ.: που θα πει κρυφτό !), τα παιδικά περιοδικά είναι πολύ σημαντικά για τη διαμόρφωση του πνευματικού κόσμου των παιδιών μας… !
Παράλληλα, συνεχίζει ο Νίκος Σταυρουλάκης, διάφοροι Τούρκοι πολιτευόμενοι διατρέχουν την Ευρώπη, περιφερόμενοι στις Βρυξέλλες και σε άλλες ισχυρές πρωτεύουσες της, διαμαρτυρόμενοι για τη δήθεν καταπίεση της τουρκικής μειονότητας στη Θράκη από το ελληνικό κράτος.
Η εφημερίδα «Δημοκρατία» επικαλείται δημοσίευμα της ιστοσελίδας tourkikanea.gr, σύμφωνα με το οποίο η δημοσιογράφος Κεριμέ Γιλντίζ, σε πρόσφατο εμπρηστικό άρθρο της κάλεσε σε εξέγερση τους «Τούρκους για τη Δυτική Θράκη», περιοχή η οποία όπως σημειώνει χάθηκε άδικα στη Συνθήκη της Λωζάννης (σ.σ.: προφανώς δεν έχει διαβάσει Ιλιάδα , όπου ο Όμηρος εμφανίζει τους Θράκες με τους αρχηγούς τους, τον Ακάμα και τον Πήρρο, που μάλλον δεν ακούγονται ως τουρκικά ονόματα)!
Η συντάκτρια, αφού ζητάει συγγνώμη από τους «Τούρκους» της ελληνικής Θράκης γιατί με τη Συνθήκη της Λωζάννης αφέθηκαν στα χέρια του Έλληνα δυνάστη, φτάνει μέχρι του σημείου να ζητά να γεννηθούν και να ανατραφούν και άλλοι πολλοί αυτονομιστές τουρκοπράκτορες στη Θράκη… «Πρέπει να αναθρέψουμε νέους Αχμέτ Σαδίκ…» σημειώνει στο κείμενο.
Η αφήγησή της αρχίζει με τις εντυπώσεις της από ένα μνημόσυνο πάνω στον τάφο του Αχμέτ Σαδίκ, στο νεκροταφείο της Κομοτηνής, στο οποίο παρευρέθηκαν «Τούρκοι» από όλη τη Δυτική Θράκη, παρά τον ζεστό καιρό, όπου, όπως γράφει, ο καφές κοστίζει 5 ευρώ… . Και συνεχίζει:
Ας μη γελιόμαστε, στη Λωζάννη δεν δόθηκαν δικαιώματα στους «Τούρκους» της Δυτικής Θράκης. Εμείς ήμασταν αυτοί που είχαμε κερδίσει τη νίκη, αλλά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αφήσαμε τη Δυτική Θράκη στην Ελλάδα, της οποίας την απανθρωπιά έχουμε βιώσει.
Με τα μισόλογα του Ισμέτ Ινονού περί δημοψηφίσματος εγκαταλείψαμε στην τύχη τους τούς «Τούρκους» της Δυτικής Θράκης.
Η Ελλάδα, πιέζοντάς τους συνεχώς, κατέστησε τους «Τούρκους» μειονότητα. Και να γινόταν δηλαδή δημοψήφισμα, τι θα έβγαζε αναρωτιέται προκλητικά η Τουρκάλα δημοσιογράφος και σημειώνει:
Αυτά που έγιναν, έγιναν. Τώρα τι μας αναλογεί; Οι Δυτικοθρακιώτες έχουν οικονομικά προβλήματα.
Οι χωρικοί εργάζονται από τα μεσάνυχτα μέχρι το βράδυ αλλά δεν παίρνουν αυτό που δικαιούνται. Ο Έλληνας έμπορος τους εκμεταλλεύεται.
Η Κεριμέ Γιλντίζ καλεί τους πλούσιους της χώρας της να βοηθήσουν ενισχύοντας οικονομικά τους «Τούρκους» της Θράκης.
Οι γυναίκες έχουν υπέροχες δαντέλες (;) Ιδιαίτερα τώρα, είναι και η εποχή της μπάμιας. Εάν κοστίζουν (σ.σ.: οι μπάμιες) 1 λίρα, ας αγοράσουν (σ.σ.: οι πλούσιοι) στις 3 λίρες.
Οι εγκαταλελειμμένοι στο έλεος του Έλληνα εμπόρου χωρικοί πρέπει να ανασάνουν και να μείνουν στον τόπο τους.
Η μουσουλμάνα δημοσιογράφος χρησιμοποιεί αλυτρωτικούς υπαινιγμούς, ξεσηκώνοντας (επιλεκτικά) τους μουσουλμάνους πλούσιους να συνδράμουν…
Μιλώντας για την Ελλάδα, στο μυαλό των πλουσίων και των παραθεριστών μας έρχονται η Θεσσαλονίκη και η Καβάλα.
Κι όμως η Κομοτηνή είναι εδώ, αμέσως πίσω από τον Έβρο. Ακόμη και με ημερήσια εκδρομή μπορεί να πάει κανείς.
Οι μουσουλμάνοι πλούσιοι και οι σύλλογοι πρέπει να πηγαίνουν στην Κομοτηνή και να ψωνίζουν…
Το κρεσέντο της Κεριμέ Γιλντίζ φτάνει στο σημείο να ζητεί από τους πλούσιους να χρηματοδοτήσουν το ανάθρεμμα Τούρκων πρακτόρων.
Οι πλούσιοι μας πρέπει να δώσουν υποτροφίες σε νέους να σπουδάσουν στην Τουρκία, πρέπει να αναθρέψουν νέους Αχμέτ Σαδίκ.
Πρέπει να χαλάσουμε το παιχνίδι του Έλληνα που εξαναγκάζει σε μετανάστευση.
Το χρωστάμε αυτό σε αυτούς που δηλώνουν πως «Έμείς στην προσευχή μας πρώτα προσευχόμαστε για την Τουρκία» και οι οποίοι είχαν και μάρτυρα, τη βραδιά της 15ης Ιουλίου… (σ.σ.: εννοεί τον φωτογράφο Μουσταφά Τζαμπάζ).
Οι αντίπαλοι μας μια μέρα (24/7) πήραν τη Δυτική Θράκη (σ.σ: ημερομηνία υπογραφής της Συνθήκης της Λωζάννης) από τα χέρια μας.
Μια άλλη 24η Ιουλίου πήραν τον Σαδίκ Αχμέτ (σ.σ.: ημερομηνία που σκοτώθηκε ο Σαδίκ).
Πάλι, μια άλλη μέρα Ιουλίου, πήραν τον Μουσταφά Τζαμπάζ (σ.σ.: άσχετος υπαινιγμός, καθώς ο Μουσταφά Τζαμπάζ ήταν φωτογράφος από το χωριό Σκάλωμα Ροδόπης, που δούλευε στην τουρκική εφημερίδα Γενισαφάκ και έπεσε νεκρός από τα πυρά των κινηματιών στο πραξικόπημα στις 15/7/2016).
Και καταλήγει: Χρωστάμε συγγνώμη στην Κομοτηνή χρέος καρδιάς, χρέος ψυχής! Να κάνουμε (τα πάντα) να μας συγχωρέσουν για τη Λωζάννη…

Πλύση εγκεφάλου με έκδοση περιοδικού για τα μικρά παιδιά!

Η καλή δουλειά αρχίζει από τα αθώα παιδικά χρόνια.
Το τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής ανακοίνωσε και προχώρησε στη χρηματοδότηση της έκδοσης ενός παιδικού περιοδικού με το (συμβολικό ) όνομα Κρυφτό (Saklambac)!
Στο εξώφυλλο του πρώτου τεύχους που κυκλοφόρησε (συμπτωματικά) τον Ιούλιο (σ.σ.: στα τουρκικά Temmuz ) και περιέπεσε στην αντίληψη μας παρουσιάζεται ένα παιδί που κάθεται δίπλα σε έναν κόκκινο λύκο!
Η τεχνοτροπία σχεδίαση παραπέμπει στο εξώφυλλο του γνωστού παιδικού βιβλίου του Σεντ Εξιπερί Ο μικρός πρίγκιπας , αλλά εδώ κυριαρχεί το πράσινο (μουσουλμανικό) χρώμα..
Ο ίδιος ο Τούρκος πρόξενος Κομοτηνής Αλή Ριζά Ακιντζί χαιρέτισε την έκδοση λέγοντας πως τα παιδικά περιοδικά είναι πολύ σημαντικά στη διαμόρφωση του παιδικού κόσμου, προσθέτοντας πως το γεγονός ότι έπειτα από μεγάλο διάστημα δίνεται μια τέτοια δυνατότητα είναι πολύ χαροποιό !
Οι περισσότερο εξοικειωμένοι με τις τουρκικές μεθοδεύσεις στη Θράκη (και αλλού) μιλούν για ένα μέσο που θα μπαίνει αθώα στα μουσουλμανικά σπίτια, μέσω του οποίου θα προωθείται οπωσδήποτε η τουρκική αυτονομιστική προπαγάνδα, ενώ θα χρησιμοποιείται και για τη διακίνηση κρυφών μηνυμάτων, όπως μαρτυρεί και ο τίτλος του περιοδικού, «Κρυφτό!».

Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

'' ΑΓΙΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ '' !!! ... ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟ !!!

Μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος: Η Εκκλησία στο ζήτημα του μαθήματος των Θρησκευτικών πρόδωσε την αποστολή της!

Στην πρωϊνή μας προσευχή μεταξύ άλλων χρησιμοποιούμε και την φράση «εν εξομολογήσει καρδίας…», για να ομολογήσουμε την ειλικρίνεια της ψυχής μας, με την οποία απευθυνόμεθα προς τον Πανοικτίρμονα Θεό, τον Οποίον παρακαλούμε και ικετεύουμε να μας αξιώνει να ανυμνούμε το  άγιον Όνομά Του με ειλικρίνεια (βλ. Προοιμιακή προσευχή).

_______Καθώς, λοιπόν, τελείωσαν και περατώθηκαν οι εργασίες της Τακτικής κατ’ έτος Συνόδου της Ιεραρχίας της Ελλάδος (03-06.10.2017) πολλοί πιστοί θα ήθελαν να πληροφορηθούν τις θέσεις της Ιεραρχίας μας πάνω σε σύγχρονα καυτά ζητήματα της επικαιρότητος.
_______Μεταξύ των άλλων σχολίων κλπ., τα οποία είδαν το φώς της δημοσιότητος τούτες τις ημέρες, την προσοχή μας τράβηξε η ακόλουθη επιγραφή από την ιστοσελίδα »ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ» (29.09.2017):
«Εδώ τα Θρησκευτικά, εκεί τα Θρησκευτικά, που είναι τα Θρησκευτικά στην ατζέντα της Ιεραρχίας; Δυσοίωνα τα μηνύματα ενόψει της συνεδρίασης την άλλη εβδομάδα».
      ……….  Συγκεκριμένα, ενώ η χώρα και το εκπαιδευτικό σύστημα συγκλονίζεται από τις κινητοποιήσεις αναφορικά με το μάθημα των Θρησκευτικών, αλλά και το νομοσχέδιο για την αλλαγή φύλου, η διοικούσα Εκκλησία δεν περιλαμβάνει επισήμως στην θεματολογία της ούτε το ένα ούτε το άλλο! Εκλογές Αρχιερέων, διάλογος με Ρ/καθολικούς και σχέσεις Κράτους-Πολιτείας θα την απασχολήσουν επισήμως….».
    _______Με δεδομένα τα παραπάνω αισθάνομαι την ανάγκη να ζητήσω δημοσίως συγγνώμην από το σύνολο των πιστών χριστιανών, οι οποίοι αγωνιούν για τις εξελίξεις στο μάθημα  των Θρησκευτικών, θέμα με το οποίον, δυστυχώς, ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ η Συνέλευση των Ιεραρχών της Εκκλησίας μας.  
_______Αισθάνομαι ντροπή, όταν σκέπτωμαι, ότι είμαι ένας από τους Ιεράρχες-Μέλος της προλαβούσης Συνόδου, που δεν κατώρθωσε να μεταδώσει τις ανησυχίες του εκκλησιαστικού Πληρώματος στους Αδελ- φούς του Ιεράρχες.
________Εκφράζω τον πόνο της ψυχής μου και ζητώ την συγχώρεση από  την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων,   από κάθε γνήσιο Εκπαιδευτικό, απόαπό τους θλιμμένους γονείς και από κάθε άλλον, που έχει σκανδαλισθεί από την χαλαρή στάση της Εκκλησίας στο καυτό αυτό θέμα.
________Βεβαίως δεν παρέλειψα να πράξω το καθήκον μου. Στη Συνεδρία της  Πέμπτης (5ης Οκτωβρίου) έλαβα τον λόγο και -μεταξύ των άλλων- αναφέρθηκα και στο καυτό θέμα των Θρησκευτικών. Κατήγγειλα τον Υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου, ο οποίος με Δηλώσεις στις 29 Σεπτεμ- βρίου αποκάλυψε, ότι όσα εφαρμόζονται σήμερα στην Εκπαίδευση ως προς το μάθημα των Θρησκευτικών έγιναν αποδεκτά από την Εκκλησία, δηλ. με την σύμφωνη γνώμη των εκκλησιαστικών Παραγόν- των, αλλά με τον τρόπο αυτό εξέθεσε ανεπανόρθωτα την Μητέρα Εκκλησία!  Επί λέξει είπε τα εξής σκανδαλώδη:
«Στο βιβλίο έχουν γίνει αλλαγές  μετά από συζητήσεις με την Εκκλησία, οι οποίες (το ορθόν: τις οποίες) και τις δέχθηκε. Έχουμε φθάσει σε ένα σημείο συνύπαρξης παρά τις διαφορές μας».
_______Θεωρώντας  πολύ βασικό και άκρως επείγον το ζήτημα αυτό, δυστυχώς, ομίλησα ενώπιον της Ιεραρχίας και ενήργησα «το κατά δύνα- μιν». Δυστυχώς ΔΕΝ ΚΑΤΟΡΘΩΣΑ να συγκινήσω τις ψυχές των Σεβ. Συνέδρων. Τα λόγια του κ. Υπουργού, εάν αληθεύουν -και γιατί να μη αληθεύουν;- αποτελούν την πιο τρανή απόδειξη, ότι η Εκκλησία  στο ζήτημα του μαθήματος των Θρησκευτικών πρόδωσε την αποστολή της! 
_______Ένα επί πλέον  δείγμα  περί της συντελεσθείσης προδοσίας αποτε- λούν τα εγκωμιαστικά λόγια, τα οποία είπε ο κ. Γαβρόγλου για τον Σεβασμιώτατο Πρόεδρο της Επιτροπής Διαλόγου κατά την διάρκεια του Αγιασμού σε κάποιο Δημοτικό της Αίγινας, Αγιασμό  κατά την έναρξη του σχολικού έτους. Να τι ακριβώς είπε:
«Θέλω να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη ………. Πραγματικά είναι για μένα τιμητικό να είμαστε σήμερα με τον Μητροπολίτης μας για ένα λόγο που ενδεχομένως οι περισ-σότεροι από σας δεν γνωρίζετε. Ο Μητροπολίτης μας είναι επικεφαλής της Επιτροπής, που όρισε η Εκκλησία με εντολή του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Κυρίου Ιερώνυμου για το θέμα του μαθήματος των Θρησκευτικών. Απεδείχθη –δεν ξέρω αν είναι λόγω της νησιώτικης καταγωγής του- ένας συγκλονι-στικός καπετάνιος, ένας Ιεράρχης από τον οποίον έμαθα εγώ πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω, ότι επιλύσαμε πολύ σύνθετα ζητήματα λόγω και της συμβολής του Μητροπολίτη μας.Θέλω να τον ευχαριστήσω και γι’ αυτό»!!!!.
_________Έπειτα από όλα αυτά αισθάνομαι την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη πρωτίστως από τον Φιλάνθρωπο Κύριό μας Ιησού Χριστό και εν συνεχεία από τους ευσεβείς Ορθοδόξους χριστιανούς για την εκ μέρους μας συντελεσθείσα προδοσία. Ήμαρτον, Θεέ μου! Αμαρτήσαμε, αδελφοί μου! Αμαρτήσαμε, αγαπητά μου τέκνα εν Κυρίω!«Ημάρτομεν…. Ηνομήσαμεν ενώπιόν Σου, Κύριε!». Προδώσαμε την αγία Ορθοδοξία μας! Υποχωρήσαμε στις απαιτήσεις αθέων και απίστων Υπουργών της Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, του Πρωθυπουργού και άλλων  παραγόντων του εν γένει πολιτικού φάσματος. 
_________Αμυνόμενοι, εμείς εδώ στην ιστορική μας Μητρόπολη, προσφύγαμε στη βοήθεια του Κυρίου. Από της 1ης Σεπτεμβρίου ε.έ. στούς ιερούς Ναούς της Επαρχίας μας κατά την τέλεση της θείας λατρείας στα Ειρηνικά προσθέσαμε την εξής δέηση:
«Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου…
«Υπέρ  των ασεβεστάτων, αθέων και απίστων Αρχόντων ημών, των πολεμίων της αμωμήτου ημών Πίστεως και της Πατρίδος, Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πάσης πολιτικής αποχρώσεως, των μισούντων και αδικούντων ημάς, και της μετανοίας και επιστροφής αυτών, του Κυρίου δεηθώμεν». 
________Επίσης στην ευχή «Του αγίου Ιωάννου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου….», την οποίαν διαβάζει ο ιερεύς μυστικώς αμέσως μετά την καθαγίαση των Τιμίων Δώρων, και μετά τις λέξεις «υπέρ των εν αγνοία και σεμνή πολιτεία διαγόντων»  προσθέσαμε τα εξής:
«Μνήσθητι, Κύριε, των ασεβεστάτων, αθέων και απίστων Αρχόντων ημών, των πολεμίων της αμωμήτου ημών Πίστεως και της Πατρίδος, Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πάσης πολιτικής αποχρώσεως, των μισούντων και αδικούντων ημάς, και της μετανοίας και επιστροφής αυτών. Δος αυτοίς ειρηνικήν την Αρχήν, ίνα και ημείς, εν τη γαλήνη αυτών, ήρεμον και ησύχιον βίον διάγωμεν εν πάση ευσεβεία και σεμνότητι».
________Ο Χριστός σώζοι την Ελλάδα μας! Αμήν.
Αίγιον, 25  Οκτωβρίου 2017
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ